s.

small chapel, chapel.

cf. ԱՂՕԹԱՆՈՑ.

Աղօթարանք կոչին, եւ սրբարանք. (Սհկ. կթ.։)

Դատապարտեալ ելանեն յաղօթարանէն. (Խոսր.։)

Եկեսցեն յաղօթարանն առ քահանայսն. (Շ. թղթ.։)

Կրօնաւորաց աղօթարան է. (Լմբ. պտրգ.։)

adj.

Իբր ա.

Յաղօթարանն վայրի ընդ պատաղմունս այսր կենցաղոյս շրջանակեցայ. (Նար. ՟Ի։)

ԱՂՕԹԱՐԱՆ ասի ռմկ. եւ Արեւելք. իբրեւ կողմն աղօթելոյ սովորաբար։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աղօթարան աղօթարանք
accusatif աղօթարան աղօթարանս
génitif աղօթարանի աղօթարանաց
locatif աղօթարանի աղօթարանս
datif աղօթարանի աղօթարանաց
ablatif աղօթարանէ աղօթարանաց
instrumental աղօթարանաւ աղօթարանաւք