vn.

to grow dim, to become obscure, to grow dark;
to grow tarnished, to lose its lustre or polish;
to grow feeble, to be diminished.

չ.

ἁμαυρόομαι, ἁμυδρόομαι obscuror, obfuscor, obliteror, hebetor Նսեմանալ. մթագնիլ. մեղմանալ. նուազիլ. տկարանալ. մթնշաղ ըլլալ, մթննալ, գուլնալ, պակսիլ.

Անարծարծելի է աղօտանալն։ Զիա՞րդ աղօտացաւ փայլեցեալն. (Նար. ՟Ե. ՟Խ՟Ը։)

Ի ծագել լուսնի՝ պարտեցան (աստեղք) եւ ասեն. այսպէս ի սմանէ աղօտացաք. զի՞նչ եւ յարեգական ծագելն լիցուք. (Մխ. առակ. ՟Ե։)

Ոգիքն ճնշին (ի գինւոյ), զգայութեանց աղօտացելոց, եւ մարմին ծանրանայ. (Փիլ. քհ.։)

Ոչ աղօտանայ խորհուրդն. (Կամրջ.։)

Ձայն, որչափ հեռի են մարդիկ, աղօտանայ առ նոսա. (Լմբ. պտրգ.։)

Փոքր ինչ չարին աղօտացեալ, հայոց ոգի եւ շունչ առեալ. (Շ. վիպ.։)

Ըստ քերականաց՝ սղիլ, կարճիլ վանկի.

Յորժամ աղօտի եւ աղօտացելոյ ձայնաւորի վերաբերիցին երկու ձայնորդքն. (Թր. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես աղօտանամ
դու աղօտանաս
նա աղօտանայ
մեք աղօտանամք
դուք աղօտանայք
նոքա աղօտանան
Imparfait
ես աղօտանայի
դու աղօտանայիր
նա աղօտանայր
մեք աղօտանայաք
դուք աղօտանայիք
նոքա աղօտանային
Aoriste
ես աղօտացայ
դու աղօտացար
նա աղօտացաւ
մեք աղօտացաք
դուք աղօտացայք
նոքա աղօտացան
Subjonctif
Présent
ես աղօտանայցեմ
դու աղօտանայցես
նա աղօտանայցէ
մեք աղօտանայցեմք
դուք աղօտանայցէք
նոքա աղօտանայցեն
Aoriste
ես աղօտացայց
դու աղօտասցիս
նա աղօտասցի
մեք աղօտասցուք
դուք աղօտասջիք
նոքա աղօտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աղօտանար
դուք մի՛ աղօտանայք
Impératif
դու աղօտացի՛ր
դուք աղօտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու աղօտասջի՛ր
դուք աղօտասջի՛ք