va.

to obscure, to cloud, to diminish the splendour of any thing or person, to eclipse, to extinguish;
to tarnish, to sully, to take away the polish from any thing;
to slander;
to enfeeble, to debilitate, to diminish.

ն.

Տալ աղօտանալ. նսեմացուցանել. նուազեցուցանել. քօղարկել. ընդ աղօտ ցուցանել. մթնցընել, պակսեցնել, գոցել.

Ստուերք հակառակասիրութեանն աղօտացոյց զիմանալի լոյս մտաց մեր. (Լմբ. պտրգ.։)

Ոչ զզօրութիւն նորա ոգւոյն աղօտացոյց. (Նիւս. կուս.։)

Զմի մի տօն երկոքումբք հանդերձ կատարէ, եւ զմինն ի միւսումն աղօտացուցանէ. (Արշ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես աղօտացուցանեմ
դու աղօտացուցանես
նա աղօտացուցանէ
մեք աղօտացուցանեմք
դուք աղօտացուցանէք
նոքա աղօտացուցանեն
Imparfait
ես աղօտացուցանեի
դու աղօտացուցանեիր
նա աղօտացուցանէր
մեք աղօտացուցանեաք
դուք աղօտացուցանեիք
նոքա աղօտացուցանեին
Aoriste
ես աղօտացուցի
դու աղօտացուցեր
նա աղօտացոյց
մեք աղօտացուցաք
դուք աղօտացուցէք
նոքա աղօտացուցին
Subjonctif
Présent
ես աղօտացուցանիցեմ
դու աղօտացուցանիցես
նա աղօտացուցանիցէ
մեք աղօտացուցանիցեմք
դուք աղօտացուցանիցէք
նոքա աղօտացուցանիցեն
Aoriste
ես աղօտացուցից
դու աղօտացուսցես
նա աղօտացուսցէ
մեք աղօտացուսցուք
դուք աղօտացուսցջիք
նոքա աղօտացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աղօտացուցաներ
դուք մի՛ աղօտացուցանէք
Impératif
դու աղօտացո՛
դուք աղօտացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու աղօտացուցանիջիր
դուք աղօտացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու աղօտացուսջի՛ր
դուք աղօտացուսջի՛ք