va.

to become wild, to be unruly;
to make ferocious, ungovernable.

ն.

Անահ եւ անվեհեր կացուցանել. ամոքելով սրտապնդել։

Կր. համարձակիլ. յանդգնիլ. անսաստել.

Որ վախեալ է, եւ երկիւղ ունի, ամեհէ՛, եւ աներկիւղացո՛. (Մխ. բժիշկ.։)

Մի՛ ի սկզբան միանգամայն զամենայն ծանրալուր եւ դժուարակիր բեռինս վարուց ի վերայ ամեհելոցն հոսեսցեն. (Մանդ. ՟Ը։)