adj.

ԱՄԵՆԱԴԺՆԴԱԿ եւ ԱՄԵՆԱԴԺՆԵԱՅ. Ամենադաժան եւ անբերելի.

Ամենադժնդակ, եւ լի չարեօք այր։ Իբրու զայս ամենադժնեայ. (Պիտ.։)

Առ օծումն ամենադժնէիս՝ զօրութիւն քո. (Նար. լ։)

Ամենադժնեայ մեքենայք. (Ճ. ՟Ա.։)

Դաւող եւ վնասակար, եւ ամենադժնեայ իրք է ցանկութիւն. (Տօնակ.։)