s.

Լրութիւն ամենայն բարեօք. լիութիւն. առատ բերք. պօլլուգ. պէթ պէրէքեթ.

Դաշտացն ամենալրութիւն զկամս աշխատասիրացն կորզելով. (Փարպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամենալրութիւն ամենալրութիւնք
accusatif ամենալրութիւն ամենալրութիւնս
génitif ամենալրութեան ամենալրութեանց
locatif ամենալրութեան ամենալրութիւնս
datif ամենալրութեան ամենալրութեանց
ablatif ամենալրութենէ ամենալրութեանց
instrumental ամենալրութեամբ ամենալրութեամբք