adj.

Որ ամենայն իրօք կամ զամենեսեան վրդովէ. յոյժ վրդովեալ.

Յամենավրդով ի վշտալից հեշտութենէս զերծեալ՝ ի նեղ եւ ի դժուար ճանապարհս նորա ընթասցուք. (Վրք. հց. ՟Ա։)