adj.

all-watchful, that superintends all things.

adj.

Ամենայնի տեսուչ, տեսօղ եւ խնամօղ.

Զամենատեսուչն Աստուած ծանուցեալ. (ՃՃ.։)

Զամենատեսուչ նախախնամութիւն. (Դիոն. ածայ. ՟Ժ՟Բ։)