vn.

to be transformed into clouds, to become clouds.

չ.

Ամպ լինել. լինել որպէս զամպ. ամպ դառնալ. պուլութ լանմագ.

Չեւ եւս է թանձրացեալ եւ ամպացեալ օդն. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ամպանամ
դու ամպանաս
նա ամպանայ
մեք ամպանամք
դուք ամպանայք
նոքա ամպանան
Imparfait
ես ամպանայի
դու ամպանայիր
նա ամպանայր
մեք ամպանայաք
դուք ամպանայիք
նոքա ամպանային
Aoriste
ես ամպացայ
դու ամպացար
նա ամպացաւ
մեք ամպացաք
դուք ամպացայք
նոքա ամպացան
Subjonctif
Présent
ես ամպանայցեմ
դու ամպանայցես
նա ամպանայցէ
մեք ամպանայցեմք
դուք ամպանայցէք
նոքա ամպանայցեն
Aoriste
ես ամպացայց
դու ամպասցիս
նա ամպասցի
մեք ամպասցուք
դուք ամպասջիք
նոքա ամպասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ամպանար
դուք մի՛ ամպանայք
Impératif
դու ամպացի՛ր
դուք ամպացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ամպասջի՛ր
դուք ամպասջի՛ք