adj.

cf. Ամսօրեայ.

adj.

cf. ԱՄՍԱԿԱՆ. եւ ԱՄՍՕՐԵԱՅ. μηναῖος ամսըւան

Ամք լուսնականք, այս ինքն ամսաւորք. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Ածէին ստէպ ստէպ տագնապաւ յամսաւոր յօր տօնի ծննդեան թագաւորին. (՟Բ. Մակ. ՟Զ. 7. յն. ՛յըստ ամսոյ թագաւորին ծննդեան յօր։)

Յամսաւորէն մինչեւ ցհինգեմեանն. (Ղեւտ. ԻԷ. 6. (ա՛յլ ձ. յամսօրէէն, կամ յամսօրէից)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ամսաւոր ամսաւորք
accusatif ամսաւոր ամսաւորս
génitif ամսաւորի ամսաւորաց
locatif ամսաւորի ամսաւորս
datif ամսաւորի ամսաւորաց
ablatif ամսաւորէ ամսաւորաց
instrumental ամսաւորաւ ամսաւորաւք