adj.

cf. Ամսօրեայ.

adj.

μηνιαῖος menstruus որ եւ ԱՄՍԱԿԱՆ. որ ինչ լինի ամսոյ յամիս. այտան այա.

Հարիւրաժողովք եւ տասնաժողովք. սարսռելի՛ եւ լսել զանուանս ամսեայք պահանջողք. (Բրս. վաշխ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առամսեայք

Եռամսեայ

Երեքամսեայ

Եօթնամսեայ

Իննամսեայ

Կիսամսեայ

Հինգամսեայ

Ներամսեայ

Ութամսեայ

Չորեքամսեայ

Վեցամսեայ

Տասնամսեայ

Voir tout