s.

cf. ԱՅԼԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ. ըստ ա նշ.

Զայլակերպումնն ի լերինն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 16. եւ 42։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այլակերպումն այլակերպմունք
accusatif այլակերպումն այլակերպմունս
génitif այլակերպման այլակերպմանց
locatif այլակերպման այլակերպմունս
datif այլակերպման այլակերպմանց
ablatif այլակերպմանէ այլակերպմանց
instrumental այլակերպմամբ այլակերպմամբք