vn.

to be extravagant or whimsical;
to be distorted, disfigured, spoiled;
to be dissolute.

ձ.

Այլանդակ գտանիլ ըստ ամենայն նշ.

Դու փոխարկեալ այլանդակիս ամբարտաւանութեամբ. (Ճ. ՟Բ.։)

Եւ էր այնուհետեւ տեսանել զաշխարհս մեր ո՛չ որպէս զբարբարոսս այլանդակեալս. (Խոր. ՟Գ. 20։)