adv.

otherwise, differently, in another manner.

adv.

ἅλλως. aliter, alio modo Այլաբար. այլազգ.

Ո՛չ օտար, կամ այլապէս քան զհօրն։ Եւ ես ո՛չ այլապէս դատիմ, բայց եթէ որպէս հայր։ Զոր ինչ եւ մարգարէացաւ, ոչ այլապէս էառ զկատարումն, այլ՝ որպէս եւ ասաց իսկ. (Ոսկ. յհ.։)

Այլապէս ի միմեանց վարեմք. (Յհ. իմ. ատ։)

Այլապէս զինքն կերպարանեալ։ Այլապէս ի մեզ ինքեան ցուցաք զօրինակ պատկերի նմանութեան տեառն. (Յհ. կթ.։)

Թէ եւ այլապէս կարծէք. (Շ. թղթ.։)

adj.

Կամ իբր այլազգ. ա.

Այլապէս կարգօք անջրպետեմք ի միմեանց. (Լմբ. պտրգ.։)