s.

heterodoxy.

s.

ἁλλοδοξία, ἐτεροδοξία. heterodoxia, error Մոլորութիւն ընդդէմ ուղղափառ հաւատոյ. օտարութիւն ի ճշմարտութենէ. մոլար կարծիք. րաֆըզըլըգ, րաֆզ.

Վասն նոցա այլաբառութեան եւ սատանայական յանդգնութեան ի ձեռն սակաւուց գրեցի զթուղթդ. (Աթ. ՟Ժ՟Բ։)

Ոչ գտաք առ նոսին գոնեա սակաւ ինչ այլափառութիւն. (Լմբ. ատ.։)

Յորժամ հանցէ զանձն իւր յաստուածեղէն գաւթացն որո՛վ եւ իցէ պատճառանօք այլափառութեան. (Շ. ՟գ. յհ.։)

Յայլափառութիւն եւ յօտար կրօնս արկանէ. (Երզն. մտթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այլափառութիւն այլափառութիւնք
accusatif այլափառութիւն այլափառութիւնս
génitif այլափառութեան այլափառութեանց
locatif այլափառութեան այլափառութիւնս
datif այլափառութեան այլափառութեանց
ablatif այլափառութենէ այլափառութեանց
instrumental այլափառութեամբ այլափառութեամբք