vp.

to change;
to grow worse, to degenerate.

ձ.

cf. ԱՅԼԱՅԼԻՄ.

Ոչ շարժեալ այլափոխեցաւ կուսութիւն փառաց նորա. (Զքր. կթ.։)

Ոչ յարութեամբն այլափոխէր. (Շ. խոստ.։)

Զայլափոխել ժողովրդեանն յերկեղ եւ ի դողումն. (Լմբ. պտրգ.։)

Եւ տարբերիլ. զանազանիլ փառօք. գերազանցել.

Հանգիստ ննջման քո այլափոխեալ առատութեամբ պարգեւաց։ Որոյ զանազանեալ է ըստ մարմնոյ ծնունդն եւ այլափոխեալ. (այս ինքն անհայր ի կուսէ). (Առ որս. ՟Գ։)