s.

change, transmutation, conversion;
metamorphosis;
corruption, degeneration.

s.

ԱՅԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄՆ. Այլափոխելն, եւ իլն. այլայլութիւն ո՛ր եւ է օրինակաւ. տէյիշմէ, թեպէտտիւլ, թազեիր.

Փոփոխմամբ եւ այլափոխութեամբ անուանցն։ Խորհրդոցն այլափոխութիւն. (Փիլ. լին. եւ Փիլ. նխ.։)

Ինձ թուի ոչ փոքր ինչ հիանալ ի վերայ անուանցս այլափոխութեան. (Անյաղթ բարձր.։)

Վասն այլափոխութեան կերպարանացն. (Գէ. ես.։)

Եթէ ումեք ի ձէնջ ի վերայ եկեալ հասանէ յայլափոխութեանց յայսցանէ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Վասն սքանչելի այլափոխմանն ասէին՝ թէ արբեալք իցեն. (Լմբ. ստիպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այլափոխութիւն այլափոխութիւնք
accusatif այլափոխութիւն այլափոխութիւնս
génitif այլափոխութեան այլափոխութեանց
locatif այլափոխութեան այլափոխութիւնս
datif այլափոխութեան այլափոխութեանց
ablatif այլափոխութենէ այլափոխութեանց
instrumental այլափոխութեամբ այլափոխութեամբք