cf. ԱՅԼԱՓՈԽՈՒՄՆ.

Կենդանեաց ոմանց այլափոփոխմունք մեծամեծք՝ լցելոց թափելոց, որպէս խեցեմորթացդ բան ունի. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այլափոփոխումն այլափոփոխմունք
accusatif այլափոփոխումն այլափոփոխմունս
génitif այլափոփոխման այլափոփոխմանց
locatif այլափոփոխման այլափոփոխմունս
datif այլափոփոխման այլափոփոխմանց
ablatif այլափոփոխմանէ այլափոփոխմանց
instrumental այլափոփոխմամբ այլափոփոխմամբք