pl. s.

goats hair.

s.

cf. ԱՅԾԵԱՅ, ծէի, ծեայք. Զգեստք ի մազոյ այծից. ցփսի. խարազն. սքեմ միանձանց. խարար.

Պարտ է ագանել այծէս։ Զգենու զայծէս հաւատոյ։ Զսպեն այծէովքն, բաճկոնովն. (Մաշտ. սքեմ.։)

Այն որ այծէս զգենոյր. (Սարգ. յկ. ՟Ժ՟Ա։)

Հանդերձ նորա այծէս խոշորս, եւ վերարկուս այծէս. (Ճ. ՟Բ.։)

Մին ի նոցանէ այծէս զգեցեալ. (Վրք. հց. ձ։)