s.

goat, she-goat.

մանաւանդ ԱՅԾԻՔ, այծեաց - ԱՅԾԻ մանաւանդ ԱՅԾԻՔ. cf. ԱՅԾ, այծք. αἵξ, ἕριφος

Զի՞նչ օգին է, կամ զի՞նչ այծին. (Կոչ. ԺԵ։)

Մի օր՝ օգի սպիտակացեալ, եւ մի օր՝ այծի սեւաթոյր. (Մանդ. ԻԲ։)

Ոչխար կատարեալ՝ յօգեաց եւ յայծեաց առնուցուք։ Եթէ յայծեաց իցէ պատարագն։ Զամենայն զճարպ զայծեաց մի՛ ուտիցէք։ Նոխազ յայծեաց։ Սալ մի յայծեաց։ Իբրեւ զխոյս այծեօք հանդերձ։ Մեկնեսցէ զօգիս յայծեաց։ Զայծիսն ի ձախմէ. եւ այլն։

Ո՛չ յօգեաց ասր, այլ յայծեաց ցփսիս. (Յհ. կթ.։)

ԱՅԾԵԱՑ իբր այծենի, կամ այծէք.

Մազ այծեաց. (Ղեւտ. ՟Գ. 12.) (յն. այծենի մազք։)

Նովին զգեստու այծեաց. (Արշ.)

Զգեստ բեհեզեայ ընդ ասուոյ եւ այծեաց. (Շ. ընդհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առկայծիմ, եցայ

Խայծիմ, եցայ

Կայծիկ

Voir tout