s.

cf. Այծաքաղ.

s.

ԱՅԾՔԱՂ որ եւ ԱՅԾԱՔԱՂ. Ազգ այծեման. (որպէս թէ քաղն այծի, արու այծ) նման է եւ խարբուզ, այս ինքն էշայծեամն. որիքս. ὅρυξ. oryx. սէյսէլ.

Զայծեամն, եւ զխարբուզ եւ զայծքաղ եւ զյամոյր. (Օր. ԺԴ. 5.) (ուր ըստ յն. փոխանակ երիցս նմանեաց դնի մի կամ երկու բառ. ὄρυξ, կամ τραγἑλαφος.)