s.

the state of a demoniac or of a person possessed with a devil;
madness, frenzy, fury, franticness.

s.

Այսահարիլն. այսահարն գոլ. դիւահարութիւն.

Նեղեալք յախտից կամ յայսահարութենէ. (Շ. բարձր.։)

Այսահարութիւնն անբժշկելի է, եւ Աստուծոյ ձեռինն կարօտ. (Երզն. մտթ.։)

Եթէ ոք անարժանութեամբ յօրէնս մատչի, հանդիպի նոցա այսահարութիւն. (Կանոն.։)

Այսահարութիւն յանասունս գտեալ՝ ոչ ինքեանց լինի աղագաւ. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այսահարութիւն այսահարութիւնք
accusatif այսահարութիւն այսահարութիւնս
génitif այսահարութեան այսահարութեանց
locatif այսահարութեան այսահարութիւնս
datif այսահարութեան այսահարութեանց
ablatif այսահարութենէ այսահարութեանց
instrumental այսահարութեամբ այսահարութեամբք