adv.

back, again;
եկից — ենդհուպ, I shall return here immediately, I shall be hack presently.

adv.

Վերստին այսր. անդրէն այսր կամ յետս, եւ միւսանգամ. նորանց հոս, նորէն. թէքրար. եէնիտէն. կէրի. պէրի՝ պուրայա. ἑνταῦθα. կամ բառ բաղադրեալ ի ἁνα ... huc, retrorsum, re ... եւ այլն.

Ժողովուրդ իմ դարձցին այսրէն։ Է՛ջ, եւ ե՛լ այսրէն։ Իբրեւ մտանէր Մովսէս, մերկանայր զպատրուակն, մինչեւ այսրէն ելանելոյ։ Այսրէն վաղվաղակի տագնապաւ դառնային։ Հասեալ այսրէն՝ ունէին զճակատուն տեղի. եւ այլն։

Մինչեւ ի դարձ գալստեան իմոյ այսրէն. (Ագաթ.։)

Եւ ինքն ողջանդամ այսրէն դառնայր. (Եղիշ.։)

Այսրէն դարձեալք՝ ուստի ելին։ Ոչինչ տրտմիմք յայսրէն դարձուցանելն (յետս զառեալն). (Շ. թղթ.։)

Այսրէն ի մեզ նորոգեալ տեսաւ թագաւորութիւնն. (Յհ. կթ.։)

Այսրէն ի հող լուծումն. (Պիտ.։)

Առի ինձ այսրէն։ Որո՛վ չափով չափեցից զանձինս ստգտանք, ի քոցդ աննուազ գթութեանց այսրէն չափեցայց. (Նար.։)

ԱՅՍՐԷՆ. որպէս աստէն. աստ. հոս. պուրատա. պունտա. ἑνταῦθα. hic

Այսրէն այլք վաստակին, եւ այլք հանգչին. իսկ անդէն իւրաքանչիւր ոք վաստակոց իւրոց տիրեսցէ. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 19։)

Աղաչեմ զքեզ, կա՛ց այսրէն աւուրս երկու. (Վրք. հց. ԻԶ։)

Այսրէն հանգիցէ։ Այսրէն հաստատի. (Նար. ԺԸ. ՀԵ։)

Այսրէն ի սկզբանս. (Լմբ. սղ.։)