vn.

to swell, to puff, to be inflamed, to be bloated.

չ.

ԱՅՏՆՈՒՄ որ եւ ԱՅՏՉԻՄ. οἱδέω. tumeo. Ուռնուլ. ուռիլ, ուռենալ. շիշմէք. գապարմագ.

Եւ նոքա ակնունէին նմա այտնլոյ, կամ անկանելոյ, եւ յանկարծակի մեռանելոյ. (Գծ. ԻԸ. 6։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—նում, եայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես այտնում
դու այտնուս
նա այտնու
մեք այտնումք
դուք այտնուք
նոքա այտնուն
Imparfait
ես այտնուի
դու այտնուիր
նա այտնոյր
մեք այտնուաք
դուք այտնուիք
նոքա այտնուին
Aoriste
ես այտեայ
դու այտեար
նա այտեաւ
մեք այտեաք
դուք այտեայք
նոքա այտեան
Subjonctif
Présent
ես այտնուցում
դու այտնուցուս
նա այտնուցու
մեք այտնուցումք
դուք այտնուցուք
նոքա այտնուցուն
Aoriste
ես այտեայց
դու այտիցես
նա այտիցէ
մեք այտիցուք
դուք այտիջիք
նոքա այտիցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ այտնուր
դուք մի՛ այտնուք
Impératif
դու այտի՛ր
դուք այտերո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու այտիջի՛ր
դուք այտիջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Յայտնումն, ման

Voir tout