va.

to swell, to inflame, to tumefy.

ն.

Տալ այտնուլ. ուռուցանել. ուռեցնել. շիշիրմէք. գապարթմագ.

Դու ի բժշկելն փութա՛, եւ ոչ յայտուցանելն. (Զքր. ծործոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես այտուցանեմ
դու այտուցանես
նա այտուցանէ
մեք այտուցանեմք
դուք այտուցանէք
նոքա այտուցանեն
Imparfait
ես այտուցանեի
դու այտուցանեիր
նա այտուցանէր
մեք այտուցանեաք
դուք այտուցանեիք
նոքա այտուցանեին
Aoriste
ես այտուցի
դու այտուցեր
նա այտոյց
մեք այտուցաք
դուք այտուցէք
նոքա այտուցին
Subjonctif
Présent
ես այտուցանիցեմ
դու այտուցանիցես
նա այտուցանիցէ
մեք այտուցանիցեմք
դուք այտուցանիցէք
նոքա այտուցանիցեն
Aoriste
ես այտուցից
դու այտուսցես
նա այտուսցէ
մեք այտուսցուք
դուք այտուսցջիք
նոքա այտուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ այտուցաներ
դուք մի՛ այտուցանէք
Impératif
դու այտո՛
դուք այտուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու այտուցանիջիր
դուք այտուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու այտուսջի՛ր
դուք այտուսջի՛ք