s.

cheek;
համբուրել զայտս, to embrace, to kiss the cheek.

ԱՅՏ մանաւանդ ԱՅՏՔ. Որպէս թէ այտուցեալ կամ ի յայտք եկեալ մասն երեսաց. որ եւ ԹՈՒՐԾ. որպէս եւ երես՝ իբրեւ երեւեալ. Փափուկ մասն ծնօտից դիմաց՝ ի գոյն խնձորոյ կամ դեղձի, որոյ ներքին կողմն ասի թուռ. երես, թուշ. եանագ. ավուրտ. μῆλον (որ եւ խնձոր). παρεί. mala, gena, maxilla

Իբրեւ զկեղեւ նռան են այտք քո. (Երգ. ՟Դ. 3։ ՟Զ. 6։)

Յերկոցունց կողմանց շուրջ զշրթամբքն այտս որոշելով. (Նիւս. կազմ. ԺԳ։)

Զսնգոյրն ի յայտսն ծեփելոյ. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 5։)

Ջախջախեալ մանրեցաւ ոսկերք այտիցն. (Ճ. ՟Ա.։)

Ծաղր ասէ՝ ո՛չ այտիւքն անկեալ հնչումնն եռանդեամբ արեանն, այլ զանապակ զուարթութիւնն. (Բրս. գոհ.։)

Իբրեւ զնկար գեղեցկայարմար զայտսն զարդարէին. (Լաստ. ԾԶ։)

Պայծառանայ դէմքն գունովն, սկսանի մորուսն ի վերայ այտիցն բողբոջել. (Լմբ. սղ.։)

Երեւակ կենացդ փայտի ձեւասցի ի պատկեր այտիս։ Որ յայտս մաքուրս՝ հերս ընծայես. (Նար. ԿԵ. ԿԳ։)

Ոչ զայտս ցտել. (Մանդ. ՟Է։)

Ո՛չ ասաց՝ վա՛յ զինեւ, եւ զայտս ոչ պատառեաց. (Վանակ. յոբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ակն յայտնի

Այտի

Այտնում, եայ

Այտոյց, ուցի

Այտումն, ման

Այտուցանեմ, ուցի

Անգայտ, ից

Անգայտանամ, ացայ

Անգայտացուցանեմ, ուցի

Անգայտութիւն, ութեան

Անյայտ, ից

Անյայտագոյն

Անյայտեմ, եցի

Անյայտիմ, եցայ

Անյայտնութիւն, ութեան

Անյայտութիւն, ութեան

Աստուածայայտնութիւն, ութեան

Արիւնացայտ

Արտայայտ

Արտայայտեմ, եցի

Voir tout