adj.

that abandons her husband.

adj. s.

Կին՝ որ թողու զայր իւր. էրիկը թողած. գօճասընը թէրք ետէն.

Զայրաթողաց կարգս կրեսցեն. (Կանոն.։)

Մի՛ այրաթողաց կանանց առանց կանոնական հրամանին դիցէ ոք պսակ. (Շ. ընդհ.։)