adj.

not subject to diseases or passions;
innocent, pure.

adj.

ἁπαθής. illaesus Ազատ յախտից ցաւոց կամ կրից.

Անախտ յամենայն չարէ մնալ։ Ոչ կարի դժուարել (ընդ մահ սիրելւոյ), եւ ո՛չ անախտ կալ մնալ. (Փիլ. իմաստն.։)

Անախտ եւ անկարօտ բնութիւն կենաց. (Պիտ.։)

Մեղօք մեռելոյս անախտ կեանք. (Նար. ՟Բ։)

Կամ անապական.

Եթէ իցեմք ցանկացեալ անախտ կերակրոց. (Եղիշ. ՟Ը։)

Յօրինօղն անախտ սրբութեան։ Յարգանդ մաքուր, եւ ի ծնունդս անախտս. (Նար.։)

adv.

cf. ԱՆԱԽՏԱԲԱՐ.

Որ գթացար յերկիր, եւ ծնար անախտ, ազատելով զախտ ի ծնունդս (կամ զախտի ծնունդս). (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անախտաբար

Անախտակիր

Անախտութիւն, ութեան

Voir tout