s.

Անվրդովութիւն. անխռովութիւն. հանդարտութիւն. ասուտելիք, րահաթ.

Անամբոխութեան առաջնորդ. (Մաքս. ի Դիոն.։)

Առցեն լերինք զխաղաղութիւն, գաւառք զանամբոխութիւն եւ զանխռովութիւն. (Տօնակ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անամբոխութիւն անամբոխութիւնք
accusatif անամբոխութիւն անամբոխութիւնս
génitif անամբոխութեան անամբոխութեանց
locatif անամբոխութեան անամբոխութիւնս
datif անամբոխութեան անամբոխութեանց
ablatif անամբոխութենէ անամբոխութեանց
instrumental անամբոխութեամբ անամբոխութեամբք