adj.

invariable, unalterable, immutable.

adj.

cf. ԱՆԱՅԼԱՅԼԱԲԱՐ.

Անայլայլակ նոյնութեամբ։ Անայլայլակ խորհրդով։ Օրինակ ուղղութեան անայլայլակ վրիպութեան (այս ինքն յերեսաց վրիպութեան). (Նար.։)