s.

Անայցելու եւ անօգնական գտանիլն.

Տարակուսեալքն մինչ ի սպառ անայցելութիւն. (Փիլ. լիւս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անայցելութիւն անայցելութիւնք
accusatif անայցելութիւն անայցելութիւնս
génitif անայցելութեան անայցելութեանց
locatif անայցելութեան անայցելութիւնս
datif անայցելութեան անայցելութեանց
ablatif անայցելութենէ անայցելութեանց
instrumental անայցելութեամբ անայցելութեամբք