adj.

without rain, arid, dry.

adj.

Ուր չիք անձրեւ. անջրդի. ցամաք. չոր.

Երկիր անանձրեւ. (Խոր. աշխարհ։)

Ի վերայ երաշտու, եթէ անանձրեւ իցէ. (Մաշտ.։)

Անդալար բուսովք ի լերինս, եւ անանձրեւօք զվայրսն առակէ. (Երզն. քեր.։)