adv.

ԱՆԱՆՋԱՏԱԿԻ ԱՆԱՆՋԱՏԱՊԷՍ. cf. ԱՆԱՆՋԱՏԱԲԱՐ.

Անանջատակի կացեալ մնացեալ միաւորութիւնն. (Խոսրովիկ.։)

Խաղաղացաւ անանջատապէս։ (Մամբր.։)

Անանջատապէս զառ ի նմայսն պարածածկելով. (Անան. եկեղ։)