cf. ԱՆԱՉԱՌԱԲԱՐ.

Անձրեւես երկաքանչիւրոցն անաչառապէս։ Մի՛ անաչառապէս (վարեսցիս) առ ստեղծուածս. (Նար. ՀԴ. ԺԵ։)

Անաչառապէս ճարակի յայրել եւ յապականել. (Յհ. կթ.։)