cf. ԱՆԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ.

Գտակք են անասնամոլութեան եւ այլոց չարեաց. (Վրդն. սղ.։)

Արտաքոյ բնութեան է անասնամոլութիւնն. (Կիր. ՟ը. խհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անասնամոլութիւն անասնամոլութիւնք
accusatif անասնամոլութիւն անասնամոլութիւնս
génitif անասնամոլութեան անասնամոլութեանց
locatif անասնամոլութեան անասնամոլութիւնս
datif անասնամոլութեան անասնամոլութեանց
ablatif անասնամոլութենէ անասնամոլութեանց
instrumental անասնամոլութեամբ անասնամոլութեամբք