vn.

to become quite a brute, to lead the life of a brute;
to be clownish or churlish, to be besotted.

չ.

ἁποκτήνομαι, obbrutesco. Նմանել կամ հաւասարիլ անասնոց անբանից. հայվանա պէնզէմեք.

Դէպ լինի՝ զի եւ բա՛նս անասնանայ ի ձեռն առ անասունն միտելոյ. (Նիւս. կազմ. Ի։)

Ոչ միայն փափկասիրութեամբն անասնացան, այլեւ անմտութեամբն. (Լմբ. սղ.։)

Ոչ եւս խոտով ճարակեցուցանէ, որ է անասնացեալ մարդոց կերակուր. (Նար. երգ.։)

Մի՛ անասնանալ ախտիւք։ Ծովահեղձ արար զանասնացեալ եւ զգազանացեալ ազգս մարդական։ Խաչիւ եւ եկեղեցեաւ փրկեաց զանասնացեալ եւ զգազանամիտ ազգս մարդկան. (Տօնական.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անասնանամ
դու անասնանաս
նա անասնանայ
մեք անասնանամք
դուք անասնանայք
նոքա անասնանան
Imparfait
ես անասնանայի
դու անասնանայիր
նա անասնանայր
մեք անասնանայաք
դուք անասնանայիք
նոքա անասնանային
Aoriste
ես անասնացայ
դու անասնացար
նա անասնացաւ
մեք անասնացաք
դուք անասնացայք
նոքա անասնացան
Subjonctif
Présent
ես անասնանայցեմ
դու անասնանայցես
նա անասնանայցէ
մեք անասնանայցեմք
դուք անասնանայցէք
նոքա անասնանայցեն
Aoriste
ես անասնացայց
դու անասնասցիս
նա անասնասցի
մեք անասնասցուք
դուք անասնասջիք
նոքա անասնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անասնանար
դուք մի՛ անասնանայք
Impératif
դու անասնացի՛ր
դուք անասնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անասնասջի՛ր
դուք անասնասջի՛ք