adj.

not described, not marked, not written;
that cannot be marked, hard.

adj.

Ուր ոչ գծէ երկաթ. կարծր յոյժ. անգծելի.

Մարմինն էր քան զանդամանդ անվթար եւ անգիծ. (Փիլ. սամփս.։)

Անգիծ եւ լպրծոտ լակոնացի վիմաց. (Մագ. լ։)

Եւ որ չունի զարտաքին նշանս երեւելիս. լռիկ. անբարբառ.

Հուր ծախիչ է եղեգան, եւ անգիծ արտասուք՝ ամենայն երեւելի եւ իմանալի մեղաց եւ աղտոյ. (Կլիմաք.։)