s.

Անգիտութիւն. անտեղեկութիւն.

Յանդգնութիւն ե՛ւս իցէ անգիտակութեամբ ի փորձ գալ, եւ ոչ արտաքոյ վտանգիցն կայ". յն. անգիտելեաց. (Նիւս. կուս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անգիտակութիւն անգիտակութիւնք
accusatif անգիտակութիւն անգիտակութիւնս
génitif անգիտակութեան անգիտակութեանց
locatif անգիտակութեան անգիտակութիւնս
datif անգիտակութեան անգիտակութեանց
ablatif անգիտակութենէ անգիտակութեանց
instrumental անգիտակութեամբ անգիտակութեամբք