ն.

ԱՆԳԻՏԵԼ. Նոյն ընդ ԱՆԳԻՏԱՆԱԼ.

Ասէ, ո՞ւր ես Ադամ, ոչ անգիտելով. (Սանահն.։)

Ոյք գիտեն, գործեն զանգիտողացն. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 16։)

Զի եւ ձեզ անգիտելոց՝ զանցուցելոց լիցի թողութիւն. (Ագաթ.։)

Զառ ի նոցանէն զանգիտեալսն ընկալաւ. (ՃՃ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զանգիտեմ, եցի

Voir tout