adj.

that cannot be marked, hard.

cf. ԱՆԳԻԾ.

Վէմ անգծելի. (Տօնակ.։)

Յանգծելի վիմին. (Անան. ի պետր.։)

Անգծելի երկաթոյ՝ վիմօք. (Երզն. մտթ.։)

Անգծելի կազմութեամբ՝ կարծր պահպանակաւ։ Անգծելի կարծրութեան. (Նար. ՂԳ. եւ Նար. առաք.։)

Անգծելի շաղկապութիւն. (Մագ. լ։)