adj.

Ոչ գրեալ. անգիր. չգրած. եազըլմամըշ.

Բաւական են յայտնի գրեալքն, եւ անգրելոցն ոչ կարօտանայ. (Շ. թղթ.։)

Գումարեաց ի գրելոց եւ յանգրելոց. (Ոսկ. եբր.։ եւ Ճ. ՟Գ.։)

Զանգրելոց վնասուցն (խոստովանեա՛) իբր զնկարելոց տեսողին. (Նար. ԽԵ։)