adj. s.

paralytic, palsical.

adj. s.

παραλυτικός, παραλυόμενος. paralyticus. Լուծեալ անդամօք. որոյ ջիլք եւ անդամք լուծեալ են. քէօթրիւմ, մեֆլուճ.

Անկեալ դնէր, կամ դնի անդամալոյծ։ Բերէին անդամալոյծ մի բարձեալ ի չորից։ Զլուսնոտս եւ զանդամալոյծս. եւ այլն։

Ողորմել անդամալուծացն. (Մանդ.։)

Ածէին օրինակ անդամալուծաց.

Անդամալուծաց առողջութիւն. (Մագ. ՟Ե։)

Եւ զայս ի յերկուց անդամալուծից է տեսանել. (Շ. թղթ.։)

Անդամալուծին գթացեալ ողորմեցար. (Նար. ԼԷ։)

Այսպիսի ինչ ախտացան եւ առ անդամալուծաւն. (Իգն.։)