adj. adv.

prompt, diligent;
diligently, promptly, without delay.

adj.

ἅοκνος. impiger. Որ ոչն դանդաղի. ժիր. արագաշարժ. անձանձրոյթ. որ չիտնտնար. չիւսթ, չափուգ, զայրէթլի, իւշէնմէզ, իշկիւզար.

Թէ անդանդաղ լինիցիս, եկեսցէ իբրեւ զաղբիւր ամառն քո. (Առակ. ՟Զ. 11։)

Անդանդաղ մշակ։ Անդանդաղ աշխատութեամբք, կամ յօժարամտութեամբն. (Պիտ.։)

Անդանդաղ զօրութեանն. (Ագաթ.։)

Անդանդաղ ճեպով, կամ ձայնիւ. (Նար.։)

Անդանդաղ է ի մարտնչելն. (Լմբ. սղ.։)

adv.

Առանց դանդաղելոյ. անյապաղ. անխոնջ. իհմալսըզ, իւշէնմէտէն. ἁοκνότατα (անյապաղս ամենայնիւ). diligenter.

Յառաջել անդանդաղ ի վաստակս. (Պիտ.։)

Անդանդաղ կատարել զբանն. (Լմբ. սղ.։)

Անդանդաղ ի նոյն կանխէր. (Սկեւռ. ի լմբ.։)

Անդանդաղս հաւաստեա՛ զճշմարիտն վասն Քրիստոսի բան. (Պրպմ. ԼԷ։)

Անդանդաղս եւ առանց զանգիտելոյ. (Սարկ. քհ.։)