s.

melancholy, grief.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անդոհութիւն անդոհութիւնք
accusatif անդոհութիւն անդոհութիւնս
génitif անդոհութեան անդոհութեանց
locatif անդոհութեան անդոհութիւնս
datif անդոհութեան անդոհութեանց
ablatif անդոհութենէ անդոհութեանց
instrumental անդոհութեամբ անդոհութեամբք