cf. ԱՆԴՈՐՐՈՒԹԻՒՆ.

Ոչ յանդոյրրութեանն գոհանալ մարթէին զԱստուծոյ, եւ ոչ ի նեղութեան պաղատել առ նա. (Եղիշ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անդոյրրութիւն անդոյրրութիւնք
accusatif անդոյրրութիւն անդոյրրութիւնս
génitif անդոյրրութեան անդոյրրութեանց
locatif անդոյրրութեան անդոյրրութիւնս
datif անդոյրրութեան անդոյրրութեանց
ablatif անդոյրրութենէ անդոյրրութեանց
instrumental անդոյրրութեամբ անդոյրրութեամբք