adj.

quiet, still, tranquil, calm, mild, peaceable;
easy, convenient, comfortable;
— or յանդորրու, peaceably, in tranquillity;
comfortably, at ease;
— առնել, յ— հանել, to calm, to quiet, to soften, to appease, to comfort.

s.

cf. ԱՆԴՈՐՐՈՒԹԻՒՆ. եւ ԴԻՒՐՈՒԹԻՒՆ. πλατυσμός, εὑρυχωρία. dilatatio, latitudo. կէնիշլիք.

Ի նեղութեան ինձ անդորր արարեր։ Անդորր արար սրտի իմոյ։ Եհան զիս յանդորր։ Լուաւ ինձ յանդորր։ Գնայի ես յանդորրու. (Սղ.։)

Ի նեղութեան եւ յանդորրու. (Յճխ. ՟Ա։)

Յանդորր հանել. (Եղիշ. ՟Բ։)

Յայսմ նեղութենէ գայ վաղնջուցն անդորր. (Պիտ.։)

Արա՛ ինձ անդորր ի մեղացս աշխատութեանց. (Նար. հ։)

Չի՛ք անդորր ի բերիլն ընդ երկիր։ Անդորր եւ մխիթարութիւն եղեւ։ Անդորր եւ հանգիստ են մեզ ամենայն նեղութիւնքն։ Չէ՛ յանդորր, այլ ի մահուն երկիւղէ խռովեալ. (Լմբ. սղ.։)

Ամենայն ուրեք շարամանեալ լինէին իրողութիւնքն ի նեղութենէ եւ յանդորրու (այս ինքն յանդորրէ, յանդորրութենէ). (Ոսկ. գծ.։)

Կամ որպէս ընդարձակ, յընդարձակի. յարձակ. εὑρύχωρον. spaciosum, amplum.

Կացուցեր յանդորրու զոտս իմ։ Արածեսցէ զնոսա տէր իբրեւ զգառն յանդորրու։ Ի տեղւոջ պարարտութեան եւ յանդորրու. (Սղ. Լ. 9։ Ովս. ՟Դ. 16։ Ես. Լ. 23։ Իսկ Ոսկ. ապաշխ.)

Յորժամ կառավարն արթուն է, կառացն անդորր է։ յն. կառքն բարւոք վարի։

adj.

πλατύς, εὑρύχωρος. latus, spaciosus, amplus. Լայն եւ արձակ. ընդարձակ. դիւր եւ հանգիստ. կէնիշ, պօլ, վասիյէ.

Այս ծով մեծ եւ անդորր։ Յոյժ անդորր են ինձ պատուիրանք քո. (Սղ. ՃԳ. 25։ ՃԺԸ. 96։)

Ի մեծն եւ յանդորր ծովուն. (Վեցօր. ՟Է։)

Անդորր եղիցի ինձ բանտն բարկութեան. (Նար. ԿԵ։)

Անդորր լինել մտացն ի զբաղանաց. (Լմբ. սղ.։)

Անդորր դադար, կամ հանգիստ. (Վրք. հց.։ Նար. Լմբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անդորրագիր, գրոյ

Անդորրամիտ

Անդորրանամ, ացայ

Անդորրացուցանեմ, ուցի

Անդորրեմ, եցի

Անդորրեցուցանեմ, ուցի

Անդորրիմ, եցայ

Անդորրիչ

Անդորրութիւն, ութեան

Պանդորրութիւն, ութեան

Voir tout