adv.

ԱՆԴՈՐՐԱՊԷՍ որ եւ ԱՆԴՈՐՐԱԲԱՐ. Ընդարձակապէս. յընդարձակի. յանդորրու. հանգստեամբ. խաղաղութեամբ. ի դիւրութեան. պօլճա, րահաթճա.

Զոր աշխարհս ոչ տանի, սա անդորրապէս բառնայ. (Պրոկղ. ի ստեփ.։)

Անդորրապէս յուսով հանգստեան զամենեսեան գրգեալ պարարես. (Նար. խչ.։)

Զի որ հանդերձեալն է գալ երկնաւոր թագաւորն, գնասցէ ընդ ձեզ անդորրապէս. (Շ. մտթ.։)