cf. ԱՆԴՈՐՐԱՑՈՒՑԱՆԵՄ, cf. ԱՆԴՈՐՐԵՄ.

Ճգնութեամբ իւրով անդորրեցոյց զմեզ. (Մծբ. ԺԹ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես անդորրեցուցանեմ
դու անդորրեցուցանես
նա անդորրեցուցանէ
մեք անդորրեցուցանեմք
դուք անդորրեցուցանէք
նոքա անդորրեցուցանեն
Imparfait
ես անդորրեցուցանեի
դու անդորրեցուցանեիր
նա անդորրեցուցանէր
մեք անդորրեցուցանեաք
դուք անդորրեցուցանեիք
նոքա անդորրեցուցանեին
Aoriste
ես անդորրեցուցի
դու անդորրեցուցեր
նա անդորրեցոյց
մեք անդորրեցուցաք
դուք անդորրեցուցէք
նոքա անդորրեցուցին
Subjonctif
Présent
ես անդորրեցուցանիցեմ
դու անդորրեցուցանիցես
նա անդորրեցուցանիցէ
մեք անդորրեցուցանիցեմք
դուք անդորրեցուցանիցէք
նոքա անդորրեցուցանիցեն
Aoriste
ես անդորրեցուցից
դու անդորրեցուսցես
նա անդորրեցուսցէ
մեք անդորրեցուսցուք
դուք անդորրեցուսցջիք
նոքա անդորրեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անդորրեցուցաներ
դուք մի՛ անդորրեցուցանէք
Impératif
դու անդորրեցո՛
դուք անդորրեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու անդորրեցուցանիջիր
դուք անդորրեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու անդորրեցուսջի՛ր
դուք անդորրեցուսջի՛ք