adv.

from, since, as soon as, when;
radically, originally, naturally;
anew, afresh;
even then;
— ի մանկութենէ իմնէ, from my infancy;
— յարարչութենէ աշխարհի, from the creation of the world.

adv.

ἅνωθεν, ἕτι, ἑξ αὑτοῦ. a principio, adhuc, jam, ex ipso. Անդուստ ի սկզբանէ. ի բնէ անտի. հետէ. արդէն, ի նմին իսկ իրէ. յինքենէ. բուն սկզբէն, անկից, իրմէն. թա. տէ օրատան, ասլընտան.

Անդստին ի կաւոյ ստեղծ։ Գնդակ ի ներքոյ երկուց ստեղանցն անդստին ի նմանէ։ Քերովբ ի վերայ գլխոյ քաւութեանն անդստին ի քաւութենէ անտի։ Անդստին ի մեքենովթայն ուսք իւր։ Խորշք նորա անդստին ի նմանէ. եւ այլն։

Անդստին յօրինացն։ Ադստին ի նոցին բանիցն. (Եզնիկ.։)

Անդստին ի տղայական հասակէն։ Անդստին ի սկզբանց։ Ի մատաղն իսկ անդստին սա տիոց. (Պիտ.։)

Անդստին յինքեան ունի. (Նար.։)

Անդստին իսկ ի տղայականն տիս. (Պիտ.։)

adj.

Բո՛ւն. ասըլ.

Ըստ անդստին բարեբարոյ մտաց իւրոց. (Յհ. կթ.։)

Զիմաստութիւնն Աստուծոյ զանդստինն. (Կոչ. ՟Գ։)

adv.

իբր անդրէն՝ վերստին. նորանց. թէքրար, եէնիտէն.

Ի զառամանալն պարարելոյս՝ անդստին այսպիսեօք դարմանօք բարեկրեալ գրգի. (Պիտ.։)

Անդստին յոճն առաջին մատեայ. (Նար.։)

Կամ անդէն եւ անդ. հեմանտէմ.

Անդստին ընդ յառնելն՝ փառս զգենուցուն։ Անդէն եւ անդստին ի գործ արկեալ զանդադար վարդապետութիւնն. (Ագաթ.։)

Մոռացի՛ր զթիւս չարեացն, եւ անդստին համարձակեցայց։ Մատո՛ մատն այցելութեան, եւ անդստին իսկ կատարեցայց. (Նար.։)