vn.

to go beyond, to go further, to pass, to go before.

չ.

Կրկին եւ կրկին անդր դառնալ. հանապազորդել.

Գիշերի անքունք, որք կանխենն յաղօթս ի գիշերին. այլ յոյժ դժնդակագոյնք եւ տքնեցելոցն յանդրանալն. (յն. վերատքնելոց). (Բրս. մկրտ.։)

Ոչ որպէս զոմանս ի ծառոց, առ որս անդրանալով՝ յանվճար զդարմանսն մատուցանելոյ. (Պիտ.։)

Եւ ի բաց դառնալ.

Յորմէ անդրանալի՛, եւ ամենեւին սրացման արժանի. (Պիտ.։)